top of page

Privacyverklaring

Ilonka Terlouw te Amsterdam 2020

Ilonka Terlouw, gevestigd aan Meerpad 25 , 1025 LA  Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ilonka-terlouw.nl

contact@ilonka-terlouw.nl

Meerpad 25 , 1025 LA  Amsterdam

(+316) 31 64 37 22

 

Als u ervoor kiest om Ilonka vrijwillig informatie te verschaffen, zal zij deze informatie gebruiken in overeenstemming met mijn Privacybeleid.

 

Ilonka Terlouw is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van klanten alsook van haar andere relaties en de bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens verwerken:

Ilona Terlouw verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Bij een informatie of service verzoek via de website, telefonisch of per brief

  • De persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen op deze website, in correspondentie en telefonisch, zoals NAW gegevens, e-mail adressen en andere contactgegevens.

Bij een bezoek aan de website

  • Gegevens over jouw activiteiten op de website

  • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt:

Als je klant bent verwerkt Ilonka jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen of post te kunnen sturen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

  • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclame

  • Ilonka verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:

Ilonka neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Ilonka persoonsgegevens bewaart:

Ilonka bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  • Gegevens die je als klant aan haar verstrekt t.b.v. een uitvoering zoals een workshop of training bewaren we zolang als nodig is om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.

  • Deelnemers gegevens worden niet gebruikt of bewaard na uitvoering van de training of workshop. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ilonka verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ilonka blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ilonka gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, omdat jouw IP-adres via Google Analytics wordt geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ilonka en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@ilonka-terlouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ilonka wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen

Ilonka neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via (+316) 31 64 37 22 of via contact@ilonka-terlouw.nl.

bottom of page